Добровільне страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю пацієнтів при здійсненні медичної практики

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків).

Предметом цього Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України та пов’язані з його відповідальністю, згідно чинного законодавства, за відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третьої особи (пацієнту) при здійсненні професійних дій (медичної практики), що підпадають під характеристику, як ненавмисні, випадкові, непередбачені, ймовірні.

У відповідності з Цивільним кодексом України (2004) одним із видів захисту цивільних прав та інтересів особи є захист через суд шляхом відшкодування збитків майнової або моральної (немайнової) шкоди та ін. (ЦКУ ст.16, гл.3, р.1).

Хто може скористатися цим страховим захистом. Страхувальниками можуть бути юридичні особи – медичні заклади та фізичні особи - медичний персонал (лікарі, медсестри). В першому випадку Страхувальник – медичні заклади, а Застраховані особи – медичний персонал. У другому випадку – Страхувальник і Застрахована особа являє одну особу.

Розмір платежу за страховий захист визначається за згодою сторін після отримання страховою компанією необхідної для оцінки ступеня ризику інформації.

Вигодонабувачами (одержувачами страхового відшкодування),є треті особи (пацієнти) або особи, які є їх опікунами чи спадкоємцями згідно чинного законодавства.

Страховими випадкамиє визнання у встановленому порядку судовими інстанціями факту отримання третіми особами, що скористалися послугами Страхувальника, фактичної прямої шкоди життю та здоров’ю (а саме смерті, отримання інвалідності, тимчасової непрацездатності) та моральної шкоди, внаслідок дій Застрахованої особи, що підпадають під характеристику ненавмисних, випадкових, непередбачених, ймовірних.

Визнання страхового випадку відбувається тільки при наявності судового рішення щодо відповідальності Страхувальника та документального підтвердження факту отримання шкоди життю та здоров’ю від здійснення медичної практики Страхувальником протягом дії Договору.

Розмір відповідальності страхової компанії (страхова сума), чим забезпечується страхового захисту майнових інтересів Страхувальника визначається за згодою сторін та дорівнює в середньому від 10 тис. грн. до 30 тис. грн.

У випадку смерті третьої особи (пацієнта) спадкоємці, що визнаються у відповідності з чинним законодавством, отримують відшкодування у розмірі 100% від страхової суми;

- при отриманні третьою особою (пацієнтом) інвалідності 1-ї (першої) групи Вигодонабувач отримує страхове відшкодування в розмірі 100% від страхової суми;

- інвалідності 2-ї (другої) - страхове відшкодування в розмірі 90% від страхової суми;

- інвалідності 3-ї (третьої) - страхове відшкодування в розмірі 70% від страхової суми;

- у випадку тимчасової непрацездатності третьої особи, Вигодонабувач отримує відшкодування виходячи із розрахунку 0,5% за кожний день непрацездатності, але не більше 50% від страхової суми.

Умови виплати страхового відшкодування.Страхувальник надає Страховику заяву про виплату страхового відшкодування з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку й про розмір збитку:

· копію заяви про настання страхового випадку;

· документи, що підтверджують отримання професійних медичних послуг Страхувальника саме третьою особою, що отримала шкоду життю та здоров’ю;

· копії листування між Страхувальником та третьою особою, яка має відношення до страхового випадку;

· документи медичних закладів, що підтверджують отримання третьою особою медичних послуг у Страхувальника та розмір шкоди внаслідок користування цими послугами в період дії Договору, документи, що підтверджують витрати третьої особи;

· копію Договору страхування;

· копії листків непрацездатності або рішення МСЕК про встановлення інвалідності;

· розрахунок розміру відшкодування;

· копії документів, згідно з якими надавалися медичні послуги третій особі, та копії документів, в яких це відображено;

· інші документи, які дають змогу встановити факт настання страхового випадку та розмір збитків, які підлягають відшкодуванню.

Переваги, що Ви отримуєте при страхуванні професійної відповідальності.

Основними характеристиками і специфічними ознаками діяльності лікаря (медичних працівників) є непередбачуваність наслідків медичного втручання (реакція організму на медичні засоби або хірургічне втручання, високий ступінь ризику інвазивного втручання тощо).

У разі заподіяння шкоди пацієнту між ним та лікарем виникає особливий вид цивільно-правових відносин: останній має відшкодувати заподіяну шкоду (матеріальну чи моральну).

Ризик виникнення таких непередбачених випадків можна застрахувати в нашій страховій компанії і тоді необхідні виплати потерпілому (за рішенням суду) здійснить страхова компанія, а не Ви особисто.

Ці виплати багатократно перевищать суму платежу, який Ви сплатили, отримуючи цей страховий продукт.

При правильно вибраній страховій сумі Ваша матеріальна відповідальність практично зводиться до нуля.

Ми завжди знайдемо особисто для Вас, прийнятні умови страхування!