ЛІМІТ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ (insurance cover limit) - гранична страхова сума, яку можна визначити стосовно конкретного ризику, прийнятого на страхування.

ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (insurancelicence) - документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики певного виду. Видається Уповноваженим органом (зараз - Мінфіном України), має спеціальну форму і містить такі обов'язкові реквізити: повну і скорочену назви страховика та його юридичну адресу, перелік видів добровільного і обов'язкового страхування, назву території, на якій страховик і його філії мають право укладати договори страхування, термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис уповноважених осіб. У разі порушення страхового законодавства ліцензію може бути відкликано.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (medicalinsurance) - вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. М. с. застосовується з метою нагромадження й ефективного використання коштів, потрібних для покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. М. с. може бути обов'язковим і добровільним. Договір про М. с. укладається в груповому чи індивідуальному порядку, гарантуючи застрахованому отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.

НОНФОРФЕТЮР (nonforfeiture) - збереження чинності договору страхування за умови несплати чергового страхового платежу.

ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ (objectofinsurance) - конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя та здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди в разі стихійного лиха, нещасного випадку або іншої страхової події.

ОЦІНКА РИЗИКУ (riskevalution) - аналіз обставин, які всебічно характеризують ризик на підставі інформації, що подається в повному обсязі. О. р. здійснюється як перед підписанням страхового договору, так і після настання страхового випадку.

ПЕРЕСТРАХОВИК (reinsurer) - страхова організація, яка приймає об'єкти на перестрахування.

ПЕРЕСТРАХОВУВАЛЬНА ПРЕМІЯ (re-insurance premium) - частина страхової премії, що передається цедентом перестраховикові у вигляді плати за перестрахування. 

1 2 3 4 5 6 7 8